Izrael

Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów; (…) nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie! I nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu…”
Iz 62:6-7

BŁOGOSŁAWMY LUD I KRAJ IZRAELA

 • Módlmy się o ochronę dla coraz bardziej osacza-nego przez wrogów kraju i narodu izraelskiego. Ogła-szajmy w modlitwie Boże obietnice dla Izraela. Módlmy się z niezachwianą wiarą, że Boża wola i Boże słowo wypełnią się, a dla Izraelczyków prośmy, aby pamiętali słowa psalmisty: Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje, choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufał. Ps. 27:3

 • Wołajmy do Wszechmocnego o Jego ochronę dla izraelskich mieszkańców Judei i Samarii, gdzie nie ustaje atakowanie izraelskich pojazdów, prowadzące do ich niszczenia i do zagrożenia zdrowia i życia pasażerów. Módlmy się, aby Izraelczycy chcieli się znaleźć „pod osłoną Najwyższego” i wołali do Niego: „Moja ucieczko, moja twierdzo, mój Boże, któremu ufam!” Ps 91.

 • Prośmy o udaremnianie zbrodniczych zamysłów wroga, skuteczne przeciwdziałanie atakom terrorystycznym w całym kraju. Powierzajmy Panu tych, którzy utracili swoich bliskich; prośmy o wszystkich, którzy cierpią wskutek terroru. Wspierajmy też modlitwą niosących im pomoc.

 • Nie ustawajmy w wołaniu do Pana o pomnożenie – dzięki działaniu Jego Ducha – liczby znających Go i liczących się z Nim synów Jakuba, którzy Jemu powierzają los swego kraju. Prośmy z wiarą, aby należały do nich także osoby mające wpływ na zarządzanie państwem, gotowe do wołania do Świętego Izraelskiego: „Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry Duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi!” Ps 143:10.

 • Powierzajmy opiece Najwyższego wszystkich wierzących w Mesjasza Jeszuę i głoszących Jego chwałę. Prośmy dla nich o osobiste bezpieczeństwo i sposobność do pocieszania tych Izraelczyków, którzy żyjąc w świadomości potęgującego się zagrożenia nie wiedzą jeszcze, KTO w rzeczywistości decyduje o biegu rzeczy. „To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica Twoja mnie ożywia” Ps 119:50. Prośmy, aby powrócili do Boga, jak to wielokrotnie czynili ich pradawni ojcowie, otrzymując potrzebną pomoc od Wszechmogącego. Ze szczególną troską wstawiajmy się za tymi, którzy ocaleli z zagłady, aby Święty Izraelski, w swoim miłosierdziu, dał się im poznać przed końcem ich naznaczonego cierpieniem życia. Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i łasce swojej, gdyż są one od wieków!” Ps 25:6.

MIASTO WIELKIEGO KRÓLA

 • Powierzajmy Bożej opiece Jerozolimę, jako niepodzielną stolicę Izraela, pamiętając obietnicę zapisaną u Izajasza: „Obroni Pan Zastępów Jeruzalem, tak jak ptaki latające nad gniazdem, ochroni i wyratuje, zachowa i wybawi.” Iz 31:5

 • Dziękujmy Panu, że zachował to miasto przez ponad 3 tysiące lat. Prośmy, aby jego mieszkańcy mieli świadomość, że to dzięki NIEMU może ono być dla wielu źródłem radości jako świadectwo historii zbawienia. Módlmy się o ochronę przed terroryzmem Mia-sta, które wybrał Pan na swoje mieszkanie (Ps 132:13), i o którym czytamy w Biblii: „…w Jeruzalemie, które wybrałem spośród wszystkich plemion izraelskich, umieszczę imię moje na wieki…”. 2 Krn 33:7

 • Pamiętając o tym, że głównym „punktem przetargowym” wieloletnich i często przerywanych negocjacji Autonomii Palestyńskiej z Izraelem i źródłem konfliktu islamsko-izraelskiego jest Wzgórze Świątynne w Jerozolimie i nieskrywana chęć najpierw zawładnięcia częścią tego miasta jako stolicą Autonomii Palestyńskiej, a następnie usunięcie stamtąd Żydów, nie ustawajmy w modlitwie, zachęceni słowami proroka Izajasza: „Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów; przez cały dzień i całą noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie!” Iz 62: 6.

 • Nie ustawajmy w modlitwie o Boży, prawdziwy pokój w sercach coraz większej liczby mieszkańców miasta wymienionego ponad 800 razy w Biblii, o którym Pan powiedział przez swego proroka: Żywię żarliwą miłość do Syjonu… wrócę na Syjon i zamieszkam w Jeruzalemie. Jeruzalem znów będzie nazwane grodem wiernym” Za 8:1,2. Prośmy, aby nie doszło do realizacji stale negocjowanego zamiaru podziału miasta, ukochanego przez żydowskiego Mesjasza; miasta, które Pan wybrał na miejsce kluczowych zdarzeń w Jego odwiecznym planie zbawienia. Prośmy o jednomyślność Izraelczyków w sprawie jego niepodzielności, również tych z lewicowych ugrupowań żydowskich, wyrażających nieraz odmienne stanowisko. „Będę ci życzył pokoju. Ze względu na Pana, Boga naszego, będę szukał dobra twego”. Ps 122:8,9

 • Wołajmy do Pana o opamiętanie się dla osób reprezentujących interesy różnych orientacji politycznych, kupczących Miastem Wielkiego Króla dla zaznaczenia swego udziału w ‘negocjacjach pokojowych’ (Ps 122).

ALIJA TRWA…

 • Błogosławmy synom Jakuba w Izraelu i w diasporze. Módlmy się o wzbudzenie głodu Boga w ich sercach; o to, by mogli Go znaleźć i namacalnie doświadczyć Jego mocy. „Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczy-nię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.” (Ez 36:27)

Dziękując Bogu za nieprzerwanie trwającą aliję módlmy się o dalsze zgromadzanie Żydów na ich ziemi, w Erec Israel [Ez 36:25-28]. W 2010 roku liczba imigrantów do osaczonego przez wrogów Izraela wzrosła o 16% w stosunku do roku poprzedniego. Prośmy Wszechmogącego, aby trudna sytuacja polityczna nie powstrzymała tej tendencji. Dziękujmy za ponad 600 nowych imigrantów z Ameryki Północnej przybyłych tylko w lipcu i sierpniu br. [informacja z września]. Szczególnie dziękujmy też za aliję ludzi młodych.

 • Gorąco prośmy o zagrożonych zagładą Żydów mieszkających w Iranie i w innych krajach muzułmańskich; aby udało się jak najszybciej sprowadzić ich do Erec Israel. Powołujmy się na obietnicę z Księgi Ezechiela (34:12): „Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę (…), tak Ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je ze wszystkich miejsc, do których zostały rozproszone…”.

 • Módlmy się, aby Pan uzdolniał Izrael do przyjęcia wszystkich imigrantów i zapewnienia im godziwej egzystencji. Prośmy o Bożą pomoc dla władz państwa w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z imigracją, także tych, które się wiążą z wielonarodową i wielokulturową strukturą współczesnego państwa.

 • Wraz z izraelskimi braćmi w Mesjaszu wołajmy, aby wypełniło się proroctwo Izajasza: „Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości.” Iz 54:7

MóDLMY SIĘ O POTOMKÓW ISMAELA

 • Módlmy się o narody świata; o obalenie duchowych warowni antysemityzmu i nienawiści do Żydów. Módlmy się o zwycięskie działanie Ducha Bożego wśród wyznawców islamu, zarówno w Izraelu jak też na całym świecie; o poruszenie serc muzułmańskich ekstremistów. „Oby było objawione Twoje imię twoim nieprzyjaciołom, tak że narody będą drżeć przed Tobą, gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy!” Iz 64:2,3

 • Prośmy, aby Święty Izraelski okazał swą moc wobec tych, którzy otwarcie dają wyraz nienawiści do Izraela i w ramach ‘świętej wojny’ (dżihad) głoszą zamiar starcia go z powierzchni ziemi. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, a prawica Twoja wybawi mnie”. Ps 138:7

 • Prośmy Wszechmogącego o Jego miłosierdzie dla muzułmańskich dzieci wychowywanych w nienawiści do Żydów oraz zachęcanych i przyuczanych do podejmowania zamachów samobójczych. Prośmy o ich rodziców, aby Duch Boży pomógł im rozpoznać, że to siły ciemności prowadzą ich dzieci do samobójczej śmierci. Wstawiajmy się za nimi do Mesjasza, o którym Jego uczeń, Mateusz, napisał: „Wtedy przyniesiono do Niego opętanego, który był ślepy i niemy; i uzdrowił go, tak, że odzyskał mowę i wzrok.” Mt 12:22

 • Módlmy się o to, aby w Izraelu wzrastała liczba osób, które powierzyły swoje życie Mesjaszowi Jeszui i o prawdziwą jedność między wierzącymi Żydami i Arabami; o przełamywanie wszystkich barier i wspólne orędowanie o niewierzących przyjaciół i znajomych. „Wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową /…/ Albowiem On /…/ zburzył w ciele swoim stojącą po-środku przegrodę z muru nieprzyjaźni.” Ef. 2: 13,14

 • Prośmy też o utwierdzanie się w wierze chrześcijan arabskich i o to, aby otoczeni wrogością i terrorem mogli oni doświadczać cudownej Bożej opieki. „...Bo ocali biedaka, który woła o ratunek, i ubogiego, który nie ma pomocy. Z ucisku i gwałtu wyzwoli ich życie...” Ps 72:12,14.

 • Wytrwale polecajmy Bogu zwłaszcza tych, którzy zamieszkują kontrolowane przez Palestyńczyków terytoria w Izraelu. Prośmy o Bożą ochronę dla wierzących w Mesjasza Jeszuę byłych muzułmanów, którzy – uznawani za zdrajców – są narażeni nie tylko na prześladowania, ale również na utratę życia. Módlmy się, aby skutecznie czerpali nadzieję z Bożego słowa. „W Tobie, Panie, ufność pokładam, niech nigdy nie będę zawstydzony! W sprawiedliwości swojej ocal mnie i ratuj!” Ps 71:1,2. Wspomnijmy też w modlitwie wszystkich służących dziełu jednania Żydów i Arabów przez Osobę Mesjasza.

ZAGROŻENIE ZE STRONY IRANU

 • Z publicznych wypowiedzi przedstawicieli Hezbollahu wynika, że posiada on listę celów wojskowych w Izraelu i może skutecznie zaatakować każdy punkt w tym kraju. Pamiętając, że ta terrorystyczna organizacja sponsorowana jest przez Iran, orędujmy z wiarą do Świętego Izraelskiego, który mówi przez proroka: „… Czy nie ma we Mnie siły, aby ratować? Oto Ja swoją groźbą osuszam morze…” (Iz 50:2)

 • Prośmy też Wszechmogącego, aby społeczność międzynarodowa zastosowała wszelkie możliwe środki powstrzymujące budowanie broni nuklearnej przez Iran; aby dostrzegła zagrożenie ze strony reżimu w Teheranie, kierowanego przez ekstremistów z „Dżihadu” nawołujących do zniszczenia Izraela; aby zaniechanie tego nie dotknęło jej samej. „Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.” (Jk 4:17)

PRESJA NARODóW

 • Módlmy się, aby międzynarodowa opinia publiczna zaczęła stosować te same kryteria w ocenie postępowania Izraela i innych państw; aby działania prewencyjne stosowane przez Izrael dla ochrony jego obywateli przed rozmaitymi działaniami terrorystów nie były przedmiotem nieustannej krytyki. „Niedobra to rzecz brać stronę winnego, aby w sądzie łamać prawo niewinnego.” Prz 18:5

 • Prośmy Pana, aby do opinii światowej dotarła prawda, że wobec panoszenia się terroryzmu konieczne jest solidarne zwalczanie wszelkich jego przejawów, zamiast traktowania działających na terenie Izraela organizacji terrorystycznych jako partnerów do negocjacji w sprawie przyszłości tego kraju. Módlmy się, aby przynajmniej dla tych, którzy uważają się za chrześcijan, ożyło polecenie izraelskiego króla Jehoszafata, wydane sędziom: „Postępujcie tak: w bojaźni przed Panem, w prawdzie i w szczerości serca.” 2 Krn 19:9

 • Prośmy Wszechmogącego, aby międzynarodowa społeczność doceniała akty negocjacyjne rządu izraelskiego mimo stałego torpedowania pokojowych dążeń przez ugrupowania terrorystyczne - w myśl oświadczenia telewizyjnego (w 2010 r.) przedstawiciela organizacji Al-Fatah: Naszym celem nigdy nie był pokój. Pokój jest tylko sposobem. Celem jest Palestyna. „Ponieważ złupiłeś wiele narodów, więc i ciebie złupią wszystkie inne ludy z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu dokonanego na kraju, na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach” Ha 2:8.

 • Prośmy o mądrość dla rządu izraelskiego w stawianiu czoła próbom ograniczania jego suwerenności i prawa do swobodnego gospodarowania w kraju. Módlmy się o jedność Izraelczyków w tej sprawie, o Boże wsparcie dla izraelskiego premiera i o poparcie ze strony obywateli. Prośmy, aby Boży Duch sprawił, że w obecnych bardzo trudnych czasach wielu Izraelczyków uniży się przed Świętym Izraelskim i wyzna „Bóg jest siłą i ucieczką naszą”, licząc na Jego pomoc podobnie jak ich starożytni przodkowie. „Pan Zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba.”

 • Wydarzenia ostatnich miesięcy wskazują na to, że sytuacja Izraela jest wyjątkowo trudna, również dlatego, że wskutek intensywnych zabiegów jego wrogów, zmniejsza się stopień obiektywizmu w ocenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby Izraelczycy zrozumieli, że ich nadzieją jest Święty Izraelski, który – jak pokazuje historia – wiele razy wybawiał ich od nieszczęścia, jeśli tylko wołali do Niego; że w swym miłosierdziu, przez proroka Izajasza, zapowiada swoją gotowość okazania łaski, jeśli pójdą za Nim: „I zanim zawołają, odpowiem im, podczas gdy jeszcze będą mówić, ja ich wysłucham.” Iz 65:24.

POLSKA WOBEC IZRAELA

 • Nie ustawajmy w modlitwie o nasz rząd i parlament, o ludzi zaangażowanych w politykę. Błagajmy Pana, aby nie przyłączali się do koniunkturalnych opinii w sprawach wewnętrznych Izraela i deklaracji popierających zamierzenia wrogich mu sił. Miejmy w pamięci Boże Słowo: „Żywię żarliwą miłość do Jeruzalemu, natomiast porywa mnie wielki gniew na narody pewne siebie, które wtedy, gdy się trochę gniewałem, przyczyniły się do nieszczęścia.” Za 1:14-15

 • Módlmy się o życzliwy stosunek do Izraela ze strony osób reprezentujących Polskę w gremiach międzynarodowych i o zabieranie głosu w jego sprawie stosownie do uczciwie przeanalizowanych realiów, a nie z perspektywy interesów politycznych. Zwłaszcza obecnie, w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, wstawiajmy się za polskimi politykami, aby nie angażowali się w powtarzające się stale nagonki na Izrael, które dotyczą sposobów ochrony izraelskich obywateli przed zagrożeniem ze strony terrorystów; aby zajmowali rzetelne stanowisko w lansowanej ostatnio sprawie ‘jednostronnego’ powołania państwa palestyńskiego. Czyńmy to nie tylko ze względu na naszą życzliwość, lecz również w trosce o przyszłość naszego kraju. „Zgromadzę wszystkie narody do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ (…) podzielili mój kraj.” Jl 3:7

 • Módlmy się, aby do naszych rodaków, którzy są nastawieni wrogo do Żydów, przemówiła argumentacja Szewacha Weissa, byłego ambasadora Izraela w Polsce, opublikowana 18 września w naszej prasie. Komentując profanację pomnika pomordowanych w Jedwabnem zauważył on, że był to akt nie tyle antysemityzmu uderzającego w nieobecnych już prawie w Polsce Żydów, ile akt antypolonizmu, który szkodzi wizerunkowi Polski. „Głupi syn jest nieszczęściem dla swojego ojca…” Prz 19:13

 • Sieć Internetu, tak chętnie penetrowana zwłaszcza przez ludzi młodych na całym świecie, także w Polsce, pełna jest treści antysemickich. Prośmy Pana o zdolność krytycznej oceny tych treści ze strony użytkowników Internetu, spośród których wielu czerpie swą wiedzę głównie z tego środka przekazu. Módlmy się słowami proroka Jeremiasza: „Ach, Wszechmocny Panie! Oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem; nie ma nic niemożliwego dla Ciebie.” Jr 32:17. Mając te słowa w pamięci, prośmy też Wszechmogącego, aby treści antysemickie przestały być przekazywane przez polskich polityków.

 • Bądźmy wdzięczni Panu za wypowiedź polskiego premiera, który 19 września oświadczył, że Polska nie poprze rozwiązań zmniejszających bezpieczeństwo należącego do państw demokratycznych Izraela. „Droga prawych to unikanie złego. Kto pilnuje swojej drogi, zachowuje życie.” Prz 16:17

 • Otuchą napawa fakt, że na zorganizowanym w lutym z inicjatywy Ambasady Izraela w warszawskim ‘błękitnym wieżowcu’ spotkaniu z liderami i pastorami kościołów ewangelikalnych zastępca ambasadora powiedział, iż Polska jest jednym z najlepszych przyjaciół Izraela, co jest przezeń bardzo wysoko cenione. Módlmy się, aby Pan zechciał nadal chronić nasze władze przed zajmowaniem w międzynarodowych gremiach antyizraelskiego stanowiska. „Niedobra to rzecz brać stronę winnego, aby w sądzie łamać prawo niewinnego.” Prz 18:5

[Wszystkie tematy pochodzą z listów modlitewnych Wspólnoty „Drzewo Oliwne” z 2011 r.]
Audycje radiowe
Audycje "Drzewa Oliwnego"
w RadioChrzescijanin.pl
w piątki o 15:45
i w poniedziałki o 17:00
radio
Zobacz na YouTube
Oglądaj nasze filmy na kanale YouTubeyoutube icon
Kontakt
05-402 Otwock 4
kom. 506 198 073
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.logo