Kim jesteśmy?

 

Jesteśmy gronem ewangelicznie wierzących chrześcijan, które po latach nieformalnej działalności, zarejestrowało się w roku 1994 jako Wspólnota „Drzewo Oliwne”. Jesteśmy członkami różnych wspólnot chrześcijańskich, a przynależność do Wspólnoty “Drzewo Oliwne” wiąże się z naszą służbą i powołaniem.

Łączy nas przekonanie, że – zgodnie z naszym rozumieniem natchnionego Słowa Bożego – Izrael jest ludem Bożego wybrania i Bóg wyznaczył mu trwałą i niezmiernie ważną rolę w swoich planach, dotyczących zarówno przeszłości, jak też teraźniejszości i przyszłości. Lud Synajskiego Przymierza nie utracił tej roli na rzecz chrześcijaństwa, które jest jego „młodszym bratem”, i z którym wspólnie składa świadectwo wypełniania się Bożych obietnic.

Wierzymy, że z przesłania biblijnego wynika dla nas powinność służby zgodnej ze Słowem Bożym: „Błogosławiącym tobie będę błogosławił”.

Takie właśnie, a nie inne rozumienie Pisma Świętego zjednoczyło w latach 70. grupę chrześcijan studiujących Biblię w szczególną wspólnotę i pobudziło do wspólnego działania.

Co jest naszą motywacją

Oto wersety z Pisma Świętego, które szczególnie motywują nas do modlitwy i działania:

 • Będę błogosławił błogosławiącym tobie.(1 Mj 12:3)

 • Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud – mówi wasz Bóg.(Iz 40:1)

 • Zbawienie pochodzi od Żydów.(J 4:22)

 • Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawienia Izraela.(Rz 10:1)

 • Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył.(Rz 11:2)

 • Nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i nie uczyni go sławnym na ziemi!(Iz 62:7)

 • Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi! Torujcie, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie….(Iz 62:10)

 • Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej (dobrej nowiny o Mesjaszu), jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka.(Rz 1:16)

 • Proście o pokój dla Jeruzalemu!(Ps 122:6)

W naszym świadectwie wobec chrześcijan podkreślamy:

 • Nieprzemijającą wyjątkową rolę Izraela w Bożym planie;  

 • niezmienną Bożą miłość do ludu Jego wybrania oraz Bożą wierność obietnicom i przymierzom danym Izraelowi;

 • potrzebę uświadomienia sobie przez nas, chrześcijan, naszej winy wobec narodu żydowskiego i odwrócenia się od grzechu niewłaściwego nauczania i okrutnych prześladowań tego narodu, znanych z historii kościoła;

 • potrzebę uznania współczesnego Państwa Izrael jako wypełnienia Bożych planów i zamiarów.

Nasza służba wobec nie-Żydów polega na:

 • Wskazywaniu na prawdy biblijne dotyczące Izraela i narodu żydowskiego;

 • przybliżaniu żydowskiego dziedzictwa religijnego i kulturowego oraz historii narodu w czasie rozproszenia w krajach chrześcijańskich;

 • dostarczaniu rzetelnej informacji dotyczącej aktualnej sytuacji państwa Izrael;  

 • zachęcaniu chrześcijan do modlitwy o Żydów, do okazywania im praktycznej miłości oraz do konsekwentnego występowania przeciwko wszelkim przejawom antysemityzmu.

 Wobec Żydów pragniemy być świadkami Bożej wierności i miłości w stosunku do ludu Izraela.

 

Facebook
WhatsApp
Drukuj
Email