O mocy Boga pod maską przypadku

24 marca wypada w tym roku w naszym kalendarzu święto Purim (‘losy’; od: pur – los), obchodzone przez Żydów, zgodnie z zapisem w Księdze Estery, w 14 dniu miesiąca adar. Warto pamiętać, że Księga Estery (Est 9:18-19) nakazuje obchodzenie święta Purim jeden dzień później w miastach otoczonych murami. Dlatego np. w Jerozolimie i w Safed święto Purim obchodzi się 15 dnia adar, a w innych miastach – 14 dnia tego miesiąca. Przyczyną tego rozróżnienia jest okoliczność, iż w czasie, gdy rozgrywały się wydarzenia opisane w Księdze Estery, stolicą królestwa Persji było otoczone murami miasto Szuszan. W nim Żydzi pokonali swych wrogów, planujących razem z Hamanem ich zagładę, jeden dzień później, niż w innych miastach kraju i dzień później świętowali tam swoje zwycięstwo. Dla upamiętnienia tego faktu dla miast otoczonych murami ustalony został Szuszan Purim w 15 dniu adar.

Ponieważ jednak w okresie, gdy Żydzi pokonali swoich wrogów w królestwie Persji, wszystkie miasta Izraela były zniszczone i pozbawione murów, mędrcy postanowili, że prawo do obchodzenia Szuszan Purim mają te miasta, które otoczone były murami w czasach Jozuego. Z całą pewnością należy do nich Jerozolima. Dlatego w Jerozolimie obchodzi się święto Szuszan Purim. Odniesienie do obwarowanych miast z czasów Jozuego nawiązuje do tego, że Jozue jako pierwszy walczył z Amalekitami (Wj 17:9), a Haman był potomkiem ich króla, Agaga.

Każdy członek społeczności żydowskiej powinien w czasie święta dwukrotnie wysłu-chać publicznego czytania Zwoju Estery (Megilat Ester), który opowiada o cudownym ocaleniu (ok r. 450 p.n.e.) Żydów od zagłady planowanej przez Hamana, doradcę perskiego króla. Czytanie odbywa się w synagodze w nocy i rankiem następnego dnia. Towarzyszy mu hałaśliwa reakcja słuchaczy na pojawiające się w tekście ponad 50 razy słowo Haman – tradycyjnie używane są specjalne kołatki. Tradycja zaleca również picie alkoholu aż do momentu, gdy nie będzie się w stanie rozróżnić okrzyku: „baruch Mordechaj!” (błogo-sławiony Mordechaj!) od: „arur Haman!” (przeklęty Haman!); (Miszna Berua 16, Megila 7b).

Najpopularniejszą potrawą są w tym dniu hamantasze („kieszenie Hamana”) – droż-dżowe bułeczki z nadzieniem. Jest też zwyczaj zakładania masek i przebierania się w kostiumy wyobrażające głównych bohaterów Księgi Estery, co wprowadza atmosferę karnawału w nawiązaniu do zapisu w Księdze Estery: „Dla Żydów nastał czas światłości, wesela i chwały” ( Est 8:15).

Ze świętem wiąże się też zalecenie wzajemnego obdarowywania się i szczodrości wobec ubogich – wspomożenia co najmniej dwóch osób.

Purim jest świętem, którego podstawowym motywem zdaje się być wielopoziomowe ukrywanie, zatajanie. Prawdziwe imię Estery było Hadassa. Imię Estera ukrywa jej po-chodzenie: rdzeń „str” (samech taw resz) oznacza po hebrajsku „ukryta/ukryty”. W Księdze Powtórzonego Prawa 31:18 Bóg mówi: „Ukryję całkiem (hastir astir) moją twarz” .

Ten ukryty sens imienia Estery skłonił rabinów do sugestii, że Bóg działał tu z ukrycia. Estera, już królowa, pozostaje ukryta: „Lecz Estera jeszcze nic nie powiedziała o swoim pochodzeniu i o swojej narodowości…” (Est 2:20).

Cała historia Purim jest odkrywaniem tego, co ukryte przed ludzkim wzrokiem, dopóki się nie spełni w rezultacie – pozornie – działania przypadku. O wszystkim zdaje się decydować zbieg okoliczności. Królowa Waszti nie jest akurat w nastroju, aby pojawić się na uczcie. To z kolei powoduje gniew pijanego króla, niewspółmierny do wykroczenia. Mordechaj akurat przypadkowo znajduje się w odpowiednim czasie i miejscu, aby usłyszeć o planowanym zamachu na życie króla; królowi z kolei przypadkowo przypomina się zasługa Mordechaja, bo akurat tej nocy cierpi na bezsenność; wreszcie Haman zostaje przypadkowo zastany przez króla w jednej komnacie z Esterą, co staje się dla niego równoznaczne z wyrokiem śmierci. Nawet dzień zagłady Żydów decyduje się poprzez przypadek: „rzucono pur, to znaczy los” (Est 3:7).

To, że nazwa święta powstała od słowa: purim – losy, ma znaczenie symboliczne, bo światem purimowej historii tyko pozornie rządzi przypadek. Pod maską przypadku czyni to wszechobecna ręka Boga, o której mówią mędrcy, iż chociaż w historii opisanej w Księdze Estery ukryta – nie jest w niej nieobecna.

Zdaniem Sachy Pekarica wyjaśnia to rolę, jaką w Purim spełniają maski: symbolizując cud ocalenia Żydów ukryty przebraniem, wprowadzeniem w błąd, zatajeniem prawdziwego sensu wydarzeń. Stanowi to też wyjaśnienie zagadkowego polecenia Talmudu (Megila 7b), zalecające upicie się tak, aż „nie będzie się znało” (ad delo jada) różnicy między arur Haman baruch Mordechaj. Nasz intelekt ma być wyłączony: rzeczywistość ma ukryć się przed naszą percepcją, bo tylko wtedy ujawni się działanie prawdy.

Dla umęczonych terrorem Izraelczyków jest Purim przynoszącym otuchę przypomnieniem pomyślnego epizodu historii ich narodu i okazją do roz­rywki i oderwania się od utrapień dnia powszedniego. Wszechwiedzący Bóg Izraela wiedział, jak bardzo Jego lud będzie doświadczany, jak silna będzie w świecie chęć unicestwienia go i jak bardzo będzie potrzebował źródeł otuchy. Pokazała to historia, która w dwudziestym stuleciu przyniosła potworność Holokaustu. Dzisiaj nasila się dążność do usunięcia Żydów z ziemi zajmowanej przez państwo Izrael, również tej, która jest sercem biblijnego Izraela, a obywatele odrodzonego państwa nieustannie nękani są atakami organizowanymi przez organizacje terrorystyczne. Dlatego zapisane w Megilat Ester zalecenie świętowania Purim dobrze służy współczesnym synom Jakuba. W czasach osaczenia i wrogości doświadczanej w Izraelu, Purim jest okazją do manifestacji uczuć narodowych Żydów i radosnego festynu, popularnego także wśród ludzi areligijnych.

W dwukrotnie czytanym w dniu święta Purim Megilat Ester znajdujemy ważną prawdę zawartą w słowach Mordochaja skierowanych do Estery, aktualną również dla nas, orędowników: „Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd /…/ kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecny?”. Zachęca to do modlitwy o Izraelczyków; aby, wobec mało optymistycznej obecnie perspektywy przyszłości ich kraju, zwracali swe myśli ku Wszechmogącemu Bogu i by coraz liczniejsi z nich wchodzili na drogę przez Niego wskazaną; aby święto Purim przypominało im, że to Święty Izraelski wielokrotnie ratował ich od grożącej im zagłady.

Życzmy im, aby, radując się wspominaniem końcowych wydarzeń z Megilat Ester, zostali za sprawą Ducha Świętego zachęceni do szukania oparcia u Wszechmogącego i uzyskali pewność psalmisty, że: „Pan trwa na wieki /…/ Sądzić będzie świat sprawiedliwie, bezstronnie osądzać ludy. Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, schronieniem w czasie niedoli. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje. Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają” (Ps 9).

Felicja Białęcka

Facebook
WhatsApp
Drukuj
Email